Real Agro Aversa, Giancarlo Improta reintegrato nella rosa

P